PROGRAM IX INTERNACIONALNOG SIMPOZIJUMA IZ OPĆE STOMATOLOGIJE

I N V I T E D   L E C T U R E S

Prof. dr.sc. Maida Ganibegović-Selimović

President  of Dental  Association of FBiH

IX  International multidisciplinary symposium promises to

be a highlight for the multidisciplinary community that

forms the heart and soul of dental medicine. This meeting

will offer practitioners an ideal opportunity to pursue continuing medical educations.


The IX  International Symposium of Dental Assotiation of F.Bosnia and Herzegovina reunites outstanding Professors from Bosnia and Hercegovina, Croatia, Italy, Romania, Serbia, Turkey and USA.

 

 

 

Prof.dr.sc. Taner Yücel, Turkey

Prof. dr. sc. Mauro Marincola, FDI Lecturer, USA

Prof.dr.sc. Ketij Mehulić, Croatia

Prof. dr. sc. Ivana Ščepan, Serbia

Doc. dr. sc. Enita Nakaš, BiH


Prof.Dr. Norina Forna, MD, DDS, PhD, RomaniaIX INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM IZ OPĆE STOMATOLOGIJE

IX INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN GENERAL DENTISTRY

DENTAL ASSOCIATION OF FEDERATION B&H

PROGRAM / PROGRAMME


PETAK/FRIDAY, 25.03.2016.

15:00 – 18:00 h    Registracija učesnika / Registration -Reumal

15:00 – 18:00 h   Postavljanje izložbe dentalnih materijala i opreme/ Set up Dental Exebition

15:00 – 18:00 h     Znamenitosti grada / Go to sight-seeing: Franjevački samostan/   The Fraciscan Monastery, Fojničke džamije: Atik (1551) i Čaršijska(1656)/ Old mosques,

SPA Centar  Hotel Reumal

18:30 h  Kafa dobrodošlice u hotelu Natura/ Welcome coffee

Panorama Fojnice / Panorama of Fojnica

SUBOTA/SATURDAY, 26.03.2016.

08:00 – 15:00 h      Registracija učesnika / Registration  Reumal

09:00 h     IZLOŽBA DENTALNIH MATERIJALA I OPREME / EXIBITION


10:00 – 11:00 h     OTVARANJE SIMPOZIJA /  OPENING CEREMONY

1.  Prof. dr. sc Maida Ganibegović, President of  USFBiH, BH Country Facts and figures on the World Dentistry

2.  Mr. Sabahudin Klisura, Načelnik općine Fojnica

3.  Dr. Eldan Lokmić, Generalni direktor Reumala

4.  Prof. dr. sc Sead Redžepagić,  Dekan Stomatološkog fakulteta Sarajevo

5.  Keynote speaker:  Prof. dr. sc. Taner Yücel, Turkey,

Bright future for the dental profession

11:00 – 11:450 h    Pauza / Coffee break


NAUČNI PROGRAM /SCIENTIFIC PROGRAMME


11:45 – 14:00 h       POZVANI PREDAVAČI / INVITED  SPEAKERS

Chair:    E. Nakaš, M.Stanojević

1. Keynote speaker: Prof. dr. sc. Mauro Marincola, FDI Lecturer, USA,

Implantology; the wide implants technology; advatages and limits

2. Prof. dr. sc. Ketij Mehulić, Sveučilište Zagreb, Croatia,

Keramike – kako izbjeći pogreške?

Ortodonti/Orthodontists

3. Prof. dr. sc. Ivana Ščepan, University of Beograd, Serbia,

Ortodontska terapija u mlečnoj i mešovitoj denticiji

4.  Doc. dr. sc. Enita Nakaš, University of Sarajevo, BiH,

Kada započeti ortodontsku terapiju?

14:00 –15:00 h     Pauza za ručak/ Lounch break

15:00 -17:00 h        USMENE PREZENTACIJE / ORAL PRESENTATION

Chairs: A. Tiro, L. Redžepagić-Vražalica,

1. Brkić A., Aplikacija za stomatologe i stomatološke ordinacije e-Stomatolog


2. Fazlić-Imamović R., Huseinbegović A., Selimović-Dragaš M., Dentalni status djece oboljele od dijabetes mellus tip 1 u odnosu na vrijednost glikiranog hemoglobina


3. Ratković V., Savić A., Ivanović T., Milinković M., Zastupljenost vertikalnih nepravilnosti zagrižaja kod osmogodišnjaka
4. Hundur S., Predškolski sistematski stomatološki pregledi


5. Brkanić B., Spahić-Dizdarević M., Šiljak-Rašidović E., Karahodžić M., Stomatološka terapija medicinski kompromitovane djece

6. INVITED SPEAKER: Prof. dr. sc. Norina Forna, University of Yasi, Romania, Robotized systems of evaluation and treatment used in implant-prosthetic rehabilitation

7. Sarajlija M., Pašefendić-Karahmet B., Utjecaj endodontskih solucija na preciznost apeks lokatora raypex 5: In vitro studija


8. Grabovac B., Davidović B., Janković S., Amelogenesis imperfecta – prikaz slučaja


9. Begović B., Đugum A., Papic E., Selimović A., Tiro A., Procjena didaktičke vrijednosti  i subjektivnosti  Demirijanove metode (studenti)


10. Hadžić S., Pašić N., Burović A., Zulić I., Čaušević Š., Kujačić L., Značaj inicijalne parodontalne terapije za redukciju plaka kod studenata Stomatološkog i ostalih fakulteta

 

16:30 – 17:00 h     Pauza / Coffee break

 

POSTER PREZENTACIJE / POSTER PRESENTATION

 

Chairs: S. Strujić-Porović,
1. Đonlagić A., Berhamović L., Strujić-Porović S., Berhamović E., Ajanović M., Kamber-Ćesir A., Kazazić L., Filtrum kao prediktor meziodistalne širine maksilarnog centralnog sjekutića
2. Đonlagić A., Kamber- Ćesir A., Ajanović M., Berhamović L., Strujić-Porović S., Berhamović E., Tosum S., Oblik i dimenzija papile incizive i njen značaj u stomatološkoj praksi
3. Selmanagić A., Smajić R., Distomolari – Prikaz više slučajeva
4. Bukvić A., Komšić S., Kašćel-Fišić M., Liđan Edmin, Ihtijarević-Trtak S., Kraljević D., Klinička efikasnost deksametazona u redukciji postoperativnih sekvela nakon hirurške ekstrakcije mandibularnih umnjaka
5. Bukvić A., Hindić N., Komšić S., Šimić-Mađar I., Liđan E., Kraljević D., Mini implantat- mega problem?
6. Babačić R., Mešković B., Hipodoncija
7. Džuho-Muratagić I., Muratagić A., Smajić R., Skorupan Z., Rijetka anomalija oblika zuba – kandžasta kvržica
8. Skorupan Z., Džuho-Muratagić I., Smajić R., Muratagić A., Specifičnosti endodontskog tretmana kod morfološke anomalije korjena zuba (dilaceracija) u dječjem uzrastu
9. Kurtić E., Begić M., Omanović A., Čenanović F., Stanje oralnog zdravlja djece predškolskog uzrasta u Cazinu
10. Kurtić E., Omanović A., Dentalni status i stepen ortodontskih nepravilnosti  učenika srednje škole  u Cazinu

11. Hadžipašić-NazdrajićA., Estetska i funkcionalna protetska rehabilitacija  pacijenta sa parezom n. facialisa

12. Hadžiabdić N., Delić A., Radiografski pokazatelji u predikciji ozljeda donjeg alveolarnog nerva kao posljedice operativnog odstranjenja donjih trećih molara
13. Mešković B.,Sadžak A. Interdisciplinarni pristup u terapiji maksilarnih lateralnih inciziva
14. Stanojević M., Upotreba digitalnog rendgena u savremenoj stomatološkoj praksi
15. Dobriković O., Stanojević M., Kreativnost u izradi parcijalne skeletirane proteze-prikaz slučaja

Chairs: M. Gojkov-Vukelić


16. Strujić-Porović S., Ajanović M., Berhamović L., Đonlagić A., Kamber-Ćesir A., Gavranović-Glamoč A., Vrijednosti interokuzalnog prostora kod pojedinih oblika parcijalne bezubosti klasificiranih prema Eichneru
17. Šiljak-Rašidović E., Spahić-Dizdarević M., Brkanić B., Posljedice preranog oralno-hirurškog zahvata na  frenulum lingue i frenulum labii superior
18. Džemidzić V., Lutvikadić A., Kurtić S., Šišul A., Mujagić A., Učestalost pojave prekobrojnih zuba kod ortodontskih pacijenata
19. Hubanić E., Mulaosmanović A., Sijerčić Z., Deljo E., Analiza broja zalivenih fisura prvih stalnih molara u Bosansko-podrinjskom kantonu
20. Mulaosmanović A., Sijerčić Z., Deljo E., Hubanić E., Oralno-higijenske navike kod djece školske dobi u Bosansko-podrinjskom kantonu
21. Mulaosmanović A., Hubanić E., Sijerčić Z., Deljo E., Znanje i stavovi važnosti oralnog zdravlja kod djece školske dobi u Bosansko-podrinjskom kantonu
22. Sijerčić Z., Deljo E., Mulaosmanović A., Hubanić E., Salihagić Z., Najčešći razlozi za ekstrakciju stalnih zuba kod djece školske dobi
23. Zukić S., Vuković A., Bajsman A., Komplikacije tokom stomatološkog tretmana i liječničke greške-prikaz nekoliko slučajeva
24. Gavranović-Glamoč A., Hodžić M., Kazazić L., Gojkov-Vukelić M., Strujić-Porović S., Zukić S., Funkcionalno estetska rehabilitacija pacijenta sa agresivnim parodontitisom
25. Kljakić S., Karijes drugih mliječnih molara
26. Kljakić S., Karijes prvih stalnih molara
27. Gojkov-Vukelić M., Hadžić S., Korak po korak u dijagnostici lezija oralnih sluznica
28. Tiro A., Brigić A., Hrštić E., Habota A., Prevalenca hipodoncije kod ortodontskih pacijenata-radiološka studija
29. Ihtijarević -Trtak S., Nezirić Z., Komšić S., Karić-Hajduk A., Bukvic A.,  Savremeni klinički pristup kod pacijenata na hemodijalizi kod endodontskog liječenja i oralno hirurških intervencija
30. Hadžić S., Arslanagić S., Suljić-Hujić Dž., Jazvin D., Promjene na oralnoj sluznici i paradontu kod dugotrajne upotrebe antiepileptika – dijagnostički protokol i dileme
31. Redžepagić Vražalica L.,Tiro A., Džemidžić V., Nakaš E., Prevalenca malokluzija djece predškolskog uzrasta sa područja grada Sarajeva
32. Ćatović E., Korać S., Tahmiščija I., Kavazović S., Endodontska terapija endo-parodontalne lezije nastale kao posljedica traumatske okluzije – prikaz slučaja
33. Čengić E., Lokmić N., Murtić I., Preskripcija fluorida u trudnoći, rizici i dobrobit

34. Nezirić Z., Ihtijarević-Trtak S., Dizdarević D., Multiple ekstrakcije kod pacijentice sa cerebralnom paralizom – prikaz slučaja

20:00 h  Zajednička večera u restoranu hotela „Natura“

 

 

 

ORGANIZACIONI KOMITET / ORGANIZATION COMMITTEE

Predsjednik/President:                                  Maida Ganibegović -Selimović

Potpresjednik/Vice-president:                    Sead Redžepagić

Predsjednik organizacionog odbora/ :         Enita Nakaš

President of Organization Board

Generalni sekretar/General Secretary:     Dajana Čolić

ČLANOVI/MEMBERS

Anita  Bajsman                                                 Kemal Salkica

Edina Bajraktarević                                      Zijada Salihagić

Dalibor Kraljević                                             Aida Selmanagić

Naida Muhamedagić                                       Mak  Selimović

Hajra Musić                                                     Zikret Smajlović

Lejla Redžepagić-Vražalica                        Sandra Šimić

________________________________________________________________________

Sponzori  Simpozijuma:                                                           Općina Fojnica

 

 

DENTAL ASSOTIATION B&H                   Tel/fax:                +387 33 214 259

UDRUŽENJE STOMATOLOGA FBiH     web : www.usfbih.org.ba

BOLNIČKA 4a, 71000 SARAJEVO            e-mail: dent.association@hotmail.com

II Informacija – IX internacionalni simpozijum iz opće stomatologije

 

 

 

 

 

II INFORMACIJA

IX INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM

IZ OPĆE STOMATOLOGIJE

Fojnica, Bosna i Hercegovina, Mart 25.–27.2016.

 

KOTIZACIJA u iznosu od 80 KM se može  uplatiti   na račun broj 1602000000046098 Vakufska banka Sarajevo , sa naznakom Kotizacija za učešče na IX Simpozijumu stomatologa.

Pozivamo vas na kontinuiranu edukaciju, druženje, po željama i na zdravstveni i SPA program. Aquareumalu  je ponudio jako povoljne cijene boravka u komfornim apartmanima za učesnike simpozijuma, tel. 030 547 607030 547 607 ,  e-mail : prodaja@aquareumal.ba

Ovaj internacionalni Simpozijum je dio  FDI programa kontinuirane edukacije i Stomatološka Komora FBiH i Komora stomatologa Kantona Sarajevo boduje sa

10  bodova !

Stomatologia Bilten 46-47, Novembar 2015.

Untitled1

 

 

Novi broj Biltena 46-47 (Novembar 2015.) pogledajte klikom na:

 

Stomatologija BILTEN 46-47  Novembar 2015

Prvi pozivni predavač na IX Internacionalnom simpozijumu u Fojnici

Key note speaker – prvi pozivni predavač na IX Internacionalnom simpozijumu u Fojnici 2016 je zvaničnik koga delegira FDI je Prof. Dr. Mauro Marincola

Short CV

 

Prof. Dr. Mauro Marincola

 

 

Doctor in dentistry and Master in Stomatology.

Certified Implantologist,ZÄK, Germany.

Private practitioner in Frankfurt and Rome.

 

Professor and Clinical Director of the “Unidad Internacional de Implantologia Oral”, Cartagena, Colombia.

 

Research Director at the “Implant Dentistry Centre”, Boston, MA, USA.

 

Guest lecturer and Clinical Instructor at several  Universities like Beijing and Nanjing (China), Boston (USA),  Rome and Verona (Italy).

 

Active member of the DGOI and ICOI.

 

Recognized international Lecturer. Active languages: English, German, Italian and Spanish.

 

Author and co-author of national and international publications.

 
Implantology; the Wide implants technology; advantage and limits

Abstract:

The efficacy and reliability of an implant design to biocompatibly transfer the occlusal forces on its prosthetic restoration to its surrounding bone is a significant engineering challenge. This challenge cannot be met by any single design feature such as surface area, but rather requires the appropriate integration of all of its design features. This is particularly true for short implants, because of their minimal length and higher crown to implant ratios. It is paramount that the entire design of short implants optimizes the effectiveness of each of its features within the implant’s available surface area and length.

The Bicon short implant is an example of a time proven geometric design that successfully transfers the occlusal forces on its prosthetics to its surrounding bone by appropriately integrating the following features: a bacterially-sealed, 1.5 degree locking taper abutment to implant connection and a sub-crestally placed, sloping shouldered implant with a plateaued tapered root form body.

Additionally, these integrated features not only compensate for the implant’s ankylosed nature by successfully transforming occlusal forces to acceptable strains within the bone, they also provide for healthy and gingivally aesthetic peri-implant tissues, as well as for the callus formation of cortical like bone with central vascular systems. More importantly, the entirety of this design offers the patient and clinician alike the ability to place an implant in edentulous sites where there is minimal bone height, thus not only avoiding the costs and morbidity of bone grafting procedures, but also the costs of just not being able to place an implant.

 

All this features provides the clinician for innovative fixed prosthetic solutions using a reduced number of implants especcially in patients with severe bone atrophies.

The presentation will focus on the use of a metal-free, CAD-CAM prepared fixed prosthetic which is supported by a number of 4 to 6 SHORT implants. The material composition of the CAD-CAM bar, the biomechanical involvement of the implants and the soft tissue reaction will be discussed.

Uputstvo autorima

Uputstvo autorima za bilten “STOMATOLOGIA” možete pogledati ovdje.

Poziv na saradnju

Ovim putem izražavamo želju za suradnjom, i nudimo vašoj cijenjenoj firmi mogućnost da se prezentira u okviru VII medđunarodnog simpozija iz opće stomatologije. Također vas pozivamo i da se oglasite u časopisu Udruženja stomatologa Federacije Bosne i Hercegovine, Bilten Stomatologia BiH .

Udruženje stomatologa Federacije Bosne i Hercegovine, krovna organizacija doktora stomatologije u Federaciji, i članica Federation Dentaire International (FDI), organizira VII Međunarodni simpozij iz opće stomatologije. Simpozij će se održati u Sarajevu, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, od 28.03.-30.03.2014. godine.

Simpozij se tradicionalno održava svake godine, posljednji vikend u martu mjesecu. Prethodnih godina organizirali smo Simpozij u Mostaru, Neumu, Fojnici, Brčkom, Konjicu, a ove godine naš domaćin je Sarajevo i Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu. Na Simpoziju je obično prisutno oko 400 – 500 aktivnih i pasivnih učesnika,i obično sudjeluje izmedju 15 i 20 farmaceutskih i firmi koje zastupaju proizvođace stomatološkog materijala i opreme, sanitetskog materijala i sl. S posebnim ponosom ističemo da je ove godine svoje prisustvo Simpoziju potvrdila i Dr Tin Chun Wong, predsjednica FDI.

U okviru Simpozija planirana su predavanja domaćih i inostranih pozivnih predavača, prezentacije naučnih i stručnih radova, promocije stomatoloških udžbenika, te izložbe stomatoloških i farmaceutskih kompanija. Cijena izložbenog prostora je 500 KM. Ukoliko iskažete Vašu želju za učešćem na dentalnoj izložbi, rado ćemo Vam proslijediti dodatne informacije.

Sve dodatne informacije možete dobiti na:

Udruženje stomatologa Federacije Bosne i Hercegovine

Bolnička 4a

Sarajevo

Tel./fax: +387 33 214 259

e-mail: sympgendent@gmail.com

www.usfbih.org.ba

Izvještaj sa VII međunarodnog simpozijuma iz opće stomatologije

Sedmi međunarodni simpozijum iz opće stomatologije održan je od 28-30.03.2014. godine na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, u organizaciji Udruženja stomatologa FBiH i i ove visokoškolske ustanove. Simpozijum je dio kontinuirane edukacije doktora stomatologije na kojem se kroz predavanja gostujućih predavača, usmene i poster prezentacije obrađuju aktuelne teme , značajne za praksu u svim stomatološkim disciplinama.
Značaj skupa prepoznat je i od strane Svjetske stomatološke federacije (FDI). Tako se po prvi put na bosanskohercegovačkom stomatološkom skupu obratila Predsjednica FDI, dr Tin Chun Wong iz Hong-Konga, kao i Prof.dr sc. Harry-Sam Selikowitz, potpredsjednik Naučnog komiteta FDI. Skup su također pozdravili Prof.dr sc. Maida Ganibegović-Selimović, predsjednica Udruženja stomatologa FbiH i Dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Prof.dr sc. Sead Redžepagić.
Predsjednica FDI je tom prilikom uručila kristalnu plaketu Prof. dr sc. Maidi Ganibegović-Selimović, koju inače Svjetska stomatološka federacija dodjeljuje za doprinos nauci.
Predavanja po pozivu su održali Prof.dr sc. Norina Consuela Forna sa Stomatološkog fakulteta iz Iase(Rumunija), Prof.dr sc. Muhamed Ajanović sa Stomatološkog fakulteta u Sarajevu (BiH), Prof.dr sc. Ivan Alajbeg sa Stomatološkog fakulteta iz Zagreba (Hrvatska) i Akademik Prof.dr sc. Berislav Topić.
U sesiji usmenih i poster prezentacija , ukupno je prezentirano osam usmenih i dvadeset jedna poster prezentacija. S posebnim zadovoljstvom možemo istaći veliku zainteresiranost studenata našeg fakulteta za istraživački rad i aktuelna zbivanja u struci.
Simpozijum je bio prilika za susret, upoznavanje, razmjenu iskustava i druženje.

Istambulska deklaracija

Pozivamo članove Udruženja stomatologa FBiH da na slijedećemi linku pogledaju Istanbul Declaration_FDI 2013

IV Kongres stomatologa FBiH i VIII Internacionalni simpozijum iz opće stomatologije

 

5.02.2015. u kabinetu načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića je upriličen sastanak sa  predsjednicom Udruženja stomatologa FBiH Maidom Ganibegović-Selimović i direktoricom Doma zdravlja Fojnica Zijadom Salihagić.

Povod za ovaj sastanak je održavanje VIII. Simpozijuma stomatologa, odnosno pomoć Općine Fojnica u organizaciji ovog Simpozijuma.
Načelnik Salkan Merdžanić je sa zadovoljstvom prihvatio da Općina Fojnica bude dio ovog projekta čija će realizacija biti upriličena u Fojnici, tačnije u Aquareumalu od 27.-29. marta 2015. godine.
Cilj Simpozijuma, na kojem se očekuje preko 300 učesnika je edukacija, razmjena iskustava među kolegama, te upoznavanje i stvaranje kontakata među mladim stručnjacima.

IZVJEŠTAJ SA VIII MEĐUNARODNOG SIMPOZIJUMA IZ OPĆE STOMATOLOGIJE I IV KONGRESA STOMATOLOGA FBIH

 

Osmi Međunarodni Simpozijum iz Opće stomatologije i IV Kongres stomatologa FBiH održan je od 27. do 29. marta 2015. godine u Reumalu i Aquareumalu u Fojnici, u organizaciji Udruženja stomatologa FBiH.Više od 300 učesnika prisustvovalo je ovom događaju, koji je održan na svjetskom nivou.

Skup su otvorili predsjednica USFBiH i član FDI Naučnog komiteta  Prof.dr.sc. Maida Ganibegović – Selimović, načelnik Općine Fojnica Mr.sc. Salkan Merdžanić, dekan Stomatološkog fakulteta Sarajevo Prof.dr.sc. Sead Redžepagić,  te član FDI Naučnog komiteta  Prof.dr.Dr. h.c. Georg Meyer (Njemačka).

Predavanja po pozivu su održali Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić (Hrvatska), Prof.dr.sc. Ljubomir Todorović (Srbija), Mariam Margvelashvili, DDs, MSc, PhD, ITI Scholar (SAD),Assoc. Prof. dr. sc. Hande Sar Sancak, FDI Education Committee (Turska),Duygu Ilhan, PhD. (Turska), Ugur Ergin Dr. Med. Dent. (Turska).

U sesiji usmenih i poster prezentacija, pored izlaganja pozivnih predavača, prezentirano je još sedamnaest usmenih i trideset šest poster prezentacija.

Kao i do sada zainteresovanost naših studenata za aktuelna zbivanja u struci i istraživački rad je bila više nego očekivana.

Ovaj skup je bio prilika za susret, upoznavanje, razmjenu iskustava sa kolegama i prilikaza druženje i relaksaciju u kompleksu rehabilitaciono rekreativnog centra Aquareumal u Fojnici.

Kongres i Simpozijum su organizovani uz podršku sponzora: Colgate i Općina Fojnica.

 

IX Internacionalni simpozijum Udruženja stomatologa BIH – Informacija

 

 

 

INFORMACIJA

IX INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM UDRUŽENJA STOMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

biti će održan u

AQUAREUMAL-u, Fojnica, Bosna i Hercegovina, Mart 25.–27.2016.